Moscow - Khabarovsk

from 25 800 RUB (via Yakutsk)